Een adviesbureau heeft inzicht in de eigen reputatie nodig. Soms is dat inzicht aanwezig en realistisch. Maar niet altijd.

Goede bureaus evalueren samen met hun opdrachtgevers het geleverde werk. Niet alleen naar inhoud maar ook naar proces. Dat is meestal goed geregeld.

Het natuurbeleid ontwikkelt zich de laatste jaren in hoog tempo. De inzet op een grotere maatschappelijke natuurbijdrage vanuit burgers en bedrijven, de verbinding van natuur met andere maatschappelijke belangen, de decentralisatie van het rijksbeleid naar de provincies en de aanpak met collectieven in het agrarisch natuurbeheer vragen om nieuwe werkwijzen.

Kennis van experts is voor sommige onderwerpen vast te leggen in expertsystemen. Een expertsysteem is een product dat natuuradviesbureaus kunnen vermarkten.

Uitwisseling van kennis en van kennisvragen vraagt formele en informele contacten. Bijeenkomsten over thema's die vragers en aanbieders van kennis bezig houden, zorgen voor deze contacten.

Een goed gesprek over het wel en wee op de werkplek kan verhelderend zijn. Voor de medewerker, voor de collega en voor de leidinggevende!

Het aantal natuurbureaus in Nederland is niet in de vorm van formele statistieken bekend. In CBS-statistieken komt deze branche niet voor.

Bij het opstellen van adviezen gaat het schrijfproces sommige adviseurs goed af. Anderen geeft het schrijven minder plezier.