CV

dr. B. (Bas) H. van Leeuwen
Zeisterweg 14
3984 NL Odijk

030-6563552
bas.van.leeuwen@secopini.nl  
LinkedIn

 

Ervaring

Eigenaar adviesbureau Second Opinion (www.secopini.nl),  tweemansbureau.

  • Second Opinion: dienstverlenend aan organisaties die kennis over natuur produceren, gebruiken of verspreiden. 
  • Ambitie: kennis beter beschikbaar maken voor besluiten die mensen bewust en onbewust nemen over natuur. 
  • Centraal thema: effectieve kennisdoorstroming in de kenniskolom van het natuurbeleid. 
  • Activiteiten: ondersteunen van samenwerkingsverbanden, organisatie van kennisbijeenkomsten, organiseren van kwaliteitsborging, marktonderzoek, klanttevredenheidsonderzoek, eindredactie natuurpublicaties en andere activiteiten.
  • Werkplezier: het verbinden van mensen met verschillende culturen waaronder adviseurs, opdrachtgevers en overheidsdienaren.

1992-heden 


Secretaris Netwerk Groene Bureaus (www.netwerkgroenebureaus.nl).

Vorm en inhoud geven aan de brancheorganisatie.

1996-heden

Eigenaar Natuurnet (www.natuurnet.nl). 

Overzicht bieden van de markt van natuuradvisering.

1996-heden

Plv. secretaris en projectleider van verschillende adviesraden voor het Kabinet (Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, Raad voor het Landelijk Gebied, Raad voor Natuurbeheer, Natuurbeschermingsraad). 

Voorbereiding en opstellen strategische adviezen over o.m. natuurbeleid, relatie natuur-landbouw, groene diensten, groen in de stad, onderwijs. 

1992-2013

Onderzoeksco√∂rdinator voor het natuurbeleid bij het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. 

Verbinden van beleidsmakers, onderzoekers en adviseurs.

1980-1992

Onderzoeker bij de vakgroep Oecologie Rijksuniversiteit Leiden, leidend tot promotie. 

1976-1980


Opleiding

Biologie: Ecologie, Milieukunde, Plantenziektekunde, Vrije Universiteit Amsterdam.

1970-1976

HBS-B, Ir. Lely-lyceum Amsterdam.

1963-1970


Cursussen

Mediation (resultaat: erkend mediator); Feedback; training Ondernemingsraad; Intervisie Adviesraden; Debatteren; Creatief schrijven; Projectmatig werken; Beleidsanalyse; Milieu en ruimtelijke ordening; Onderhandelen; Gespreksvaardigheid voor leidinggevenden; Basisvormingsprogramma LNV.

 

Maatschappelijke activiteiten

Bestuurslid Fonds Natuuronderzoek (FONA). 

Doel: verdeling van fondsgeld over onderzoekprojecten ten behoeve van natuurbehoud.

1994-2018

 

Lid/voorzitter Raad van Toezicht van de Vlinderstichting, Wageningen. 

Doel: coaching van en toezicht houden op directie. 

2003-2009

 

Penningmeester Stichting De Levende Natuur. 

Doel: uitgave tijdschrift om kennisniveau in natuurbeheer en natuurbeleid te verhogen.

2000-2009

 

Lid Adviescommissie Vrije Gelden Natuurprojecten (Wereld Natuur Fonds). 

Doel: verdeling van fondsgeld over natuurbeschermingsprojecten. 

1997-2004

 

Voorzitter Vereniging Onderzoek Flora en Fauna (VOFF). Vereniging van dertien PGO's (Particuliere Gegevensbeherende Organisaties). 

Doel vereniging: onderlinge uitwisseling ervaring, verhogen professionaliteit, belangenbehartiging. 

1992-2000

 

Bestuurslid (secretaris/penningmeester) Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek WLO

Doel: kwaliteitsverhoging landschapsecologie (onderzoek, onderwijs en toepassing). Financieel controller internationaal symposium. Erelid WLO.

1997-2002

 

Lid Ondernemingsraad van de directie Natuurbeheer Ministerie van LNV.

Doel: behartigen van de belangen van medewerkers en organisatie.

 

1994-1997

Lid jurykamer Stichting Levenswetenschappen/Stichting Technische wetenschappen (NWO). 

Doel: beoordeling onderzoeksprojecten voor de derde geldstroom.

1995-1997

 

Initiatiefnemer van de eerste paddenoverzetactie in Nederland (Noordwijk).

Doel: tegengaan verkeerssterfte gewone pad via betrekken gemeente, lokale natuurbeschermingsorganisatie en bewoners bij bescherming.

1974